Open menu

Міжнародні проекти ХТФ

Міжнародні проєкти ХТФ

Українсько-Білоруський науково-дослідний проект (2017-2018 рр.): Гетерогенні металоксидні каталізатори для очищення стічних вод від органічних сполук

Номер державної реєстрації теми - 0118U004596, Науковий керівник - д.т.н., проф. Астрелін І.М.

Проведення критичного огляду щодо доцільності використання адсорбентів та фотокаталізаторів для вилучення органічних сполук з водних середовищ дозволило обґрунтувати вибір металоксидних систем на основі оксидів титану, стануму та феруму і підходів до їх синтезу, а також способів збільшення їх адсорбційно-фотокаталітичної активності.
Дослідження впливу умов синтезу каталітичних систем на основі нанорозмірних оксидів металів на їх фізико-хімічні властивості дало змогу встановити основні параметри їх синтезу і визначити взаємозв'язок фізико-хімічних характеристик одержуваних металоксидних адсорбційно-каталітичних систем на їх адсорбційно-фотокаталітичну активність. Також, обґрунтувано вибір допантів і визначено вплив способу їх введення та показано, що фізико-хімічні та адсорбційно-фотокаталітичні властивості адсорбентів-каталізаторів істотним чином залежать від типу допанту, їх кількості та способу його введення. Показано, що на адсорбційно-фотокаталітичні властивості впливає величезна кількість факторів (фазовий склад, питома площа поверхні, поруватість, співвідношення розміру пор і розміру молекули полютанту тощо), причому неоднозначно.
В результаті отриманих даних запропоновано технологічні параметри синтезу новітніх металоксидних систем на основі титану та феруму. За результатами досліджень розроблено наукові і технологічні основи одержання високоактивних фотокаталітичних та адсорбційних металооксидних наносистем, що дозволить розробити вітчизняну технологію їх синтезу. Отримання таких новітніх ефективних каталізаторів-адсорбентів на основі нанорозмірних оксидів металів дозволяє створити ефективну технологію водоочищення від органічних сполук різного генезису, що містяться в стоках, яка є технологічною, економічно доцільною та екологічною.


Спільні міжнародні  проекти КПІ ім. Ігоря Сікорського з Університетом міста Хуейчжоу (КНР).

М/033/32-33 «Отримання і застосування наночасточок оксидів металів, нанесених на вуглецеві нанотрубки», (хіміко-технологічний факультет, керівник доцент Іваненко І.)

М/033/34-35 «Нові «зелені» методи синтезу арилальдегідів каталітичними системами без використання важких металів», (хіміко-технологічний факультет, керівник асистент Гунченко П.О.)


Інші міжнародні проекти та гранти НДР

№ М/28-2019 «Розробка методу визначення якості ґрунтів системою e-nose» (Хіміко-технологічний факультет, керівник доцент Донцова Т.А.)

№M/66-2019 «Азидопурин-тетразольна таутомерія: від теорії до практичного використання в медицині і хімії матеріалів» (хіміко-технологічний факультет, керівник д.х.н., проф. Фокін А.А.) - Спільний українсько-латиський проект