Open menu

Каталоги дисциплін

Каталоги освітніх компонентів/ силабуси

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів всіх рівнів вищої освіти: першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового).

Силабуси містять інформацію щодо змісту дисципліни, взаємної відповідальності викладача та студента, дедлайнів, рейтингової системи оцінювання, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання тощо. Силабуси є документом, на основі якого встановлюється відповідність при зарахуванні результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти (академічна мобільність), за іншими освітніми програмами, у попередні роки, а також у неформальній та інформальній освіті.

На хіміко-технологічному факультеті КПІ ім. Ігоря Сікорського визначено наступні загальні підходи до формування нормативної та вибіркової частин навчальних планів:

 • Розроблення та/чи оновлення переліку освітніх компонентів (дисциплін) на факультеті здійснюється робочою групою під керівництвом голови навчально-методичної комісії факультету.
 • Робоча група розглядає пропозиції щодо розробки (оновлення) переліку та змісту освітніх компонентів (дисциплін), які надходять від стейкхолдерів, зокрема гарантів освітніх програм, завідувачів випускових кафедр, здобувачів вищої освіти, роботодавців тощо.
 • Робоча група аналізує методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення запропонованих викладачами випускаючих кафедр освітніх компонентів (дисциплін) щодо можливості організації освітнього процесу високої якості. Основними критеріями є:
  • відповідність стандарту спеціальності, затребуваність стейкхолдерами (актуальність дисципліни з позицій розвитку відповідної галузі економіки, напрямку наукових досліджень, попит на відповідні компетентності на ринку праці тощо);
  • кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання НПП, підвищення кваліфікації, досвід викладання дисципліни, відгуки студентів щодо якості викладання);
  • навчально-методичне забезпечення (програма та силабус дисципліни, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації);
  • інформаційно-дидактичне забезпечення (наявність презентацій, відео-матеріалів, демонстраційних матеріалів тощо), матеріально-технічне забезпечення (наявність обладнання / програмного забезпечення для проведення лабораторних занять / комп’ютерних практикумів).
 • Обрані робочою групою переліки освітніх компонентів (дисциплін) затверджуються Вченою радою хіміко-технологічного факультету і оприлюднюються на сайтах факультету та випускаючих кафедр.
 • За зміст та якість викладання освітньої компоненти (дисципліни) в освітньому процесі несуть відповідальність викладач та завідувач кафедри, за якою закріплено викладання відповідної освітньої компоненти (дисципліни).
 • Реалізація студентами хіміко-технологічного факультету права на вільний вибір навчальних дисциплін здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок реалізації студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін,  Положення про порядок реалізації студентами хіміко-технологічного факультету права на вільний вибір навчальних дисциплін та інших нормативних документів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Посилання на каталоги та нормативні документи: