Про ХТФ

Декан : професор Астрелiн Iгор Михайлович
Адреса : 03056, м .Київ, пр-т Перемоги,37, корпус №4, кімнати 226, 245
Тел/ф (044) 236-97-74
e-maіl: i.m.astrelin@xtf.kpі.ua
Cайт : http://xtf.kpi.ua
День факультету : 25 травня (святкування дня хіміка на факультеті)

Інформаційний пакет факультету

КАФЕДРИ ХIМIКО-ТЕХНОЛОГIЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології - ТНРтаЗХТ, http://tnr.xtf.kpi.ua
кафедра органічної хімії та технології органічних речовин - ОХтаТОP, http://orgchem.xtf.kpi.ua
кафедра технології електрохімічних виробництв - ТЕХВ, http://electrochemistry.kpi.ua
кафедра загальної та неорганічної хімії - ЗНХ, http://kznh.kpi.ua
кафедра фізичної хімії - ФХ, http://kfh.kpi.ua
кафедра хімічної технології композиційних матеріалів - ХТКМ, http://htkm.kpi.ua/, про кафедру
кафедра хімічної технології кераміки та скла - ХТКС, http://htks.xtf.kpi.ua
кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів - КХТП, http://kxtp.kpi.ua, про кафедру

Хіміко-технологічний факультет народився разом з Політехнічним інститутом у 1898 році. З перших днів і дотепер факультет завдяки праці на ньому видатних учених належить до найавторитетніших у світовій хімічній науці навчальних закладів. І зараз колектив викладачів і науковців факультету зберігає і продовжує найкращі традиції викладацької майстерності і творчого наукового пошуку.

Фундаментальну хімічну підготовку студентів ХТФ та ще 15 факультетів здійснює одна з найбільших в університеті кафедр – ровесниця КПІ – кафедра загальної та неорганічної хімії. Ця кафедра відома своїми науковими розробками в галузі хімії комплексних сполук, перспективних матеріалів для електрохімічних перетворювачів енергії, виданням двотомного україномовного підручника “Загальна та неорганічна хімія”, новітніми напрацюваннями з методики навчання тощо.

Факультет готує фахiвцiв з багатьох напрямiв теоретичної та прикладної хiмiї, якi можуть вести дослiдження з тонкого або крупнотонажного синтезу нових органiчних i неорганiчних сполук рiзноманiтного призначення – вiдлiкiв, iнгiбiторi в корозiї до матерiалiв електронної та космiчної технiки, здатнi розробляти i проектувати новiтнi екологiчно чистi хiмiчнi технології, виробництва катал i заторiв, реактивiв, коагулянтiв, керамiчних, силiкатних, кремнiйорганiчних, еластомерних, полімерних та багатьох i нших матерiалiв, металiв i захисних покриттi в електрохiмiчної чистоти. Випускники вмiють створювати математичн i моделi цих процесiв i керувати ними за допомогою комп'ютерної технiки, впроваджувати екологiчнi заходи для захисту довкiлля вiд забруднень, вести екологiчний аудит.

Випускники працюють у хiмiчних установах НАН України, галузевих науково-дослiдних iнститутах, фiрмах хiмiчного та суміжного профiлю, установах державної влади, на пiдприємствах хiмiчної та сумiжних галузей, у санепiдемстанцiях, закладах екологiчної iнспекцiї i монiторингу, науково-технiчних пiдроздiлах державних органiв захисту правопорядку, на станцiях пiдготовки питної води i очищення стiчних вод.

Студенти мають можливість отримати другу вищу освіту – з менеджменту, маркетингу, права, банківської справи, з філології (іноземна мова) – за бажанням в індивідуальному порядку.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.
Спеціальності та спеціалізації підготовки фахівців на ХТФ
161 Хімічні технології та інженерія (б):

  •  Хімічнї технологія неорганічних речовин та водочищення (с, м);
  •  Хімічні технології органічних речовин (с, м);
  •  Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії (с, м);
  •  Хімічні технології кераміки та скла (с, м);
  •  Хімічні технології в'яжучих речовин (с, м);
  •  Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (с, м);
  • Хімічні технології в'яжучих речовин
  •  Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок.

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (б):

  •  Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів (с, м).

Хіміко-технологічний факультет гарантує випускникам реальне працевлаштування. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

На факультеті підготовлено більше 10 тисяч молодих спеціалістів. Нині це керівники підприємств і цілих галузей промисловості, визначні вчені, державні діячі, кандидати (понад 1000) і доктори наук (близько 300), академіки і члени-кореспонденти академій наук (більше 20).